ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទសវត្សឆ្នាំ ២០០០ Fortis គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ដែលមានជំនាញក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ការផលិតនិងលក់សន្ទះមេអំបៅសន្ទះច្រកទ្វារត្រួតពិនិត្យវ៉ាល់វ៉ាល់វ៉ាល់វ៉ាល់និងវ៉ាល់ផ្សេងទៀត។