ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • គោលការណ៍វ៉ាល់មេអំបៅធ្វើការ

    សន្ទះមេអំបៅគឺជាប្រភេទវ៉ាល់ដែលប្រើប្រភេទឌីសបើកនិងបិទផ្នែកដើម្បីបង្វិលប្រហែល ៩០ °ដើម្បីបើកបិទឬកំណត់លំហូរមធ្យម។ សន្ទះមេអំបៅមិនត្រឹមតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញក្នុងរចនាសម្ព័នតូចទំហំទំងន់ស្រាលការប្រើប្រាស់សំភារៈតូចមានទំហំតំឡើងតូចក្នុងការបើកបរ ...
    អាន​បន្ថែម