நிறுவனத்தின் செய்திகள்

  • பட்டாம்பூச்சி வால்வு வேலை செய்யும் கொள்கை

    பட்டாம்பூச்சி வால்வு என்பது ஒரு வகையான வால்வு ஆகும், இது வட்டு வகை திறப்பு மற்றும் மூடும் பகுதிகளைப் பயன்படுத்தி நடுத்தர ஓட்டத்தைத் திறக்க, மூட அல்லது கட்டுப்படுத்த 90 ° ஐச் சுழற்றுகிறது. பட்டாம்பூச்சி வால்வு கட்டமைப்பில் எளிமையானது மட்டுமல்ல, அளவு சிறியது, எடை குறைவாகவும், பொருள் நுகர்வு குறைவாகவும், நிறுவல் அளவிலும் சிறியது, வாகனம் ஓட்டுவதில் சிறியது ...
    மேலும் வாசிக்க