• FYSO1 -16(YTS1 Y type strainerte)

  FYSO1 -16 (YTS1 Y प्रकार strainerte)

 • जीउ

  कास्ट फलाम
 • स्क्रिन

  खिया नलाग्ने
 • कभर

  कास्ट फलाम
 • रग

  खराब गर्न मिल्ने कास्ट आइरन
 • बोल्ट

  खिया नलाग्ने
 • गस्केट

  खिया नलाग्ने